[1]
คเชนทร์พนาไพร ส., แสงมุกดา ส. ., และ กางเพ็ง ส., “ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร”, JIIE, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 28–40, ม.ค. 2019.