[1]
อุปไมยอธิชัย ธ., สังข์ทอง ว. ., และ ฉัตรภัครัตน์ ธ., “การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”, JIIE, ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 41–50, ม.ค. 2019.