[1]
เมืองแก้ว ส. และ อภิรัตน์วรเดช ก., “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”, JIIE, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 18–32, ม.ค. 2019.