[1]
ขันไชย ค., “การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39”, JIIE, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–22, ม.ค. 2019.