[1]
W. Uppamaiathichai, “การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19”, JIIE, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 48–55, ก.ย. 2019.