[1]
วงค์ตาคำ ศ., “การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก”, JIIE, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 42–55, พ.ค. 2019.