[1]
เฉลิมสุข ณ., “การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต ‘พิบูลบำเพ็ญ’ มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)”, JIIE, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 16–30, ส.ค. 2020.