[1]
อำนวยรัตน์ โ., “แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ”, JIIE, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 75–87, เม.ย. 2020.