[1]
เขียนงาม น., “การศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่”, JIIE, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 71–85, ส.ค. 2020.