[1]
กาญจนเรืองรัตน์ ณ. ., พร้อมสุขกุล พ. ., และ สุริยนเปล่งแสง ช., “การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล”, JIIE, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 86–97, ส.ค. 2020.