[1]
พีระธรณิศร์ ช., “ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา”, CMU. J. Ed., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 126–139, ส.ค. 2020.