[1]
ดวงศรี เ., “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่”, JIIE, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 67–81, ธ.ค. 2020.