[1]
มาตผุย ล. และ เชาวน์ชัย ส. ., “แนวทางการส่งเสริมความสุขในการทำงานของครูสำหรับผู้บริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายที่ 7 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ส.ค. 2021.