[1]
ปิตุภูมินาค ค. ., “สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย”, JIIE, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 106–119, ธ.ค. 2020.