[1]
เหล่ากาวี ธ. และ จันทร์ศิลา ว., “ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก ”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 117–129, ม.ค. 2022.