[1]
คุ้มรักษา บ., “การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์”, JIIE, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 58–74, เม.ย. 2021.