[1]
จามรี พ. และ ลดาชาติ ล., “ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, JIIE, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 28–43, เม.ย. 2021.