[1]
อ่อนนาง ค., “ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการจัดการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครู”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 15–24, ส.ค. 2021.