[1]
ติงสะ ส., สุวรรณจินดา ด. ., และ วิศวธีรานนท์ ส., “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การย่อยอาหารและ การสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกรอบความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว”, JIIE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 41–54, ธ.ค. 2021.