[1]
จำรัส ส., คำเขียว ณ., และ สุยะมูล พ. ., “การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิทัล”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 79–91, ส.ค. 2021.