[1]
เกษจุฬาศรีโรจน์ ร. . และ สายฟ้า ย., “การศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 68–78, ส.ค. 2021.