[1]
ศิลารักษ์ พ. และ เชาวน์ชัย ส., “ความต้องการจำเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 95–109, ธ.ค. 2021.