[1]
ไชยยะ ช. และ จำรัส ส., “การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี ”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 104–118, ส.ค. 2021.