[1]
นาสี พ., “แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 92–103, ส.ค. 2021.