[1]
วงศ์เลิศอารักษ์ ส., วันทอง เ., และ กลั่นบุศย์ แ., “การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 26–40, ธ.ค. 2021.