[1]
มิ่งสุข น. และ กลั่นบุศย์ แ., “การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงในของเหลว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 119–132, ส.ค. 2021.