[1]
วิเศษรัตน์ ก. และ กลั่นบุศย์ แ., “สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 55–69, ธ.ค. 2021.