[1]
แสนนา ป. และ อินทร์เพ็ง ว., “แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”, JIIE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 70–84, ธ.ค. 2021.