[1]
รัตนฉายา เ., พัฒนบุญมี น., กลั่นบุศย์ แ., และ เอมะรัตต์ น., “ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้ เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, JIIE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 110–124, ธ.ค. 2021.