[1]
กิตติพงศ์ธนกิจ จ., พัฒนบุญมี น., กลั่นบุศย์ แ. ., และ เอมะรัตต์ น., “มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”, JIIE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 125–137, ธ.ค. 2021.