[1]
แสงรุ่ง พ., ขุนชุ่ม ธ., สีสมบา ส., และ ปุ่มสันเทียะ อ., “การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 44–57, ม.ค. 2022.