[1]
รัตนอุทัยกูล ว. และ ลดาชาติ ล. ., “ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์”, CMU. J. Ed., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 72–86, ม.ค. 2022.