[1]
ไชยวงค์ แ. และ ศุภพิทยาภรณ์ เ., “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุ์ ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 105–118, พ.ค. 2022.