[1]
เหยียดกระโทก น. และ จันทราษี ร., “ผลของเพศที่มีต่อการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 46–60, พ.ค. 2022.