[1]
แสงพันธ์ เ. . และ เขียวคำ เ., “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 59–71, ก.ย. 2022.