[1]
รางแดง ม., บุตรกตัญญู อ. ., และ สมาหิโต ช., “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 3, น. 131–145, ก.ย. 2022.