[1]
ศราธพันธุ์ น., เลิศพงศ์รุจิกร ณ., และ เลิศอมรพงษ์ ช., “นวัตกรรมแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การศึกษาการรับรู้และการสะท้อนคิดของผู้ใช้”, JIIE, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 74–87, ม.ค. 2023.