[1]
ประสพลาภ ธ. . และ เลิศเดชาภัทร ก. ., “แนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มและแนวคิดบูรณาการสะเต็มศึกษาของครูประจำการ เมื่อเข้าร่วมประสบการณ์เชิงรุก”, JIIE, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 103–117, ม.ค. 2023.