[1]
บุญอาษา เ., จันทร์เพ็ง พ. ., และ สอนศิลป์พงศ์ ศ., “ผลการใช้เทคนิคการวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง”, JIIE, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 61–74, พ.ค. 2023.