[1]
จิตรอารี ด., จันทร์เพ็ง พ. ., และ สอนศิลป์พงศ์ ศ. ., “ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยการโต้ตอบอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง”, JIIE, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 16–30, พ.ค. 2023.