[1]
อินทรธวัช ว., สมาหิโต ช. ., และ บุตรกตัญญู อ. ., “ผลการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย”, JIIE, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 97–103, ก.ค. 2023.