อุดมเศรษฐ์ ก., ศรีวีระสกุล ส. ., ฐิติจำเริญพร เ., พรหมชนะ ด., และ ตั้งธีระบัณฑิตกุล น. “รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 17-33, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166316.