แสงพันธ์ เ., และ กันไชยศักดิ์ พ. “จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 53-67, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166360.