ตาเมือง ส., วุฒิเสลา ก. ., และ สุภาษร ศ. “การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 1-15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166686.