พงษ์พิพัฒน์ ส., ตุ้ยศรี ป., และ โรจน์วัฒนดิษกุล ณ. “การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 52-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/166775.