ลดาชาติ ล., และ ลดาชาติ ล. . “การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, น. 15-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167013.