คเชนทร์พนาไพร ส., แสงมุกดา ส. ., และ กางเพ็ง ส. “ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, น. 28-40, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167022.