อุปไมยอธิชัย ธ., สังข์ทอง ว. ., และ ฉัตรภัครัตน์ ธ. “การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 1, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, น. 41-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167034.