เมืองแก้ว ส., และ อภิรัตน์วรเดช ก. “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 18-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167043.