ขันไชย ค. “การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39”. Journal of Inclusive and Innovative Education, ปี 2, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 1-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/167058.